איסור והיתר לרשי ט״ו

תוכן עניינים

א׳ ואין לשין בפסח שתי מדות כדי שלא יבוא לידי חמוץ ואף אין מקטפין והלש אותן אינו יודע למה הוא מודד ומה לנו מדה בפסח. ולא ילוש פחות משיעור מ״ג ביצים וחומש ביצה כדי שלא יפקיע תורת חלה ממנה ששיעור חלה בכך. וכך עולה חלה בגימטריא (ג׳ ב׳) מ״ג אבל אם היתה יתירה ה׳ ביצים או ו׳ ביצים אין לחוש בכך. כיצד הוא עושה מכניס מ״ג ביצים בכלי מלא מים על כל גדותיו ובמים הנשפכין חוצה זה הוא שעור מדת קמח לחלה מאותה ששנינו בתוספתא דנזיר נזיר ששתה מכל משקין האסורין לו מתרין בו ושתה מתרין בו ושתה חייב על כל אחת ואחת כמה שיעורן כזית וכולן מצטרפין לכזית היין והחומץ כיוצא בהן וכיצד יעשה מביא כוס מלא יין ומביא זית אגורי ונותן ושופע אם שתה כיוצא בו חייב ואם לאו פטור וגזירת הכתוב דמדת העומר חייב בחלה שלמדנו לחם הארץ דכתיב והיה באכלכם מלחם הארץ תרימו תרומה למדנו לחם שמים. לקטו לחם משנה. וזה לחם שמים עומר. לחם שעולה למ״ג ביצים וחומש ביצה אף לחם הארץ אינו מתחייב בחלה בפחות ממ״ג ביצים וחומש ביצה והוא זה עשירית האיפה.

לעילוי נשמת רבי שלמה בן רבי יצחק

דיגיטציה: ספריא
דילוג לתוכן