איסור והיתר לרשי ח׳

תוכן עניינים

א׳ וכוסות של כסף כיון שאין שמושו במידי דמרתח סגי ליה בטבילה לחודה והני מילי בלקוחין וכגון מעשה שהיה במדין שהן שלו (ב׳ ב׳) אבל שאולים שהשאילום מגוי אין צריכין טבילה וכלים של כסף הממושכנין מיד גוי אין צריכין טבילה. ואם ישראל רואה לפי דעתו שיניחם הגוי [מאחר שדעתיה לשקועי כזבינתא] דמי וצריכין טבילה.

לעילוי נשמת רבי שלמה בן רבי יצחק

דיגיטציה: ספריא
דילוג לתוכן