איסור והיתר לרשי ו׳

תוכן עניינים

א׳ וכלי זכוכית ואבן מלח הדחתה מטהרתה וכלי זכוכית שהוא כלי מתכות שלקחן מן הגוי מטבילן במים חיים כדאמרינן בע״ז אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה אפילו כלים חדשים צריכין טבילה דילפינן ממעשה דמדין ואותה טבילה לאו משום טהרה הואי דהני כלים ישנים לאחר שנתלבנו טהורים הם מן האסור וכחדשים דמיין ואפי׳ הכי בעו טבילה כדנפקא לן מקראי ואשר לא יבא באש תעבירו במים דהיינו געול וכתיב וטהר דהיינו טבילה.

לעילוי נשמת רבי שלמה בן רבי יצחק

דיגיטציה: ספריא
דילוג לתוכן