איסור והיתר לרשי ה׳

תוכן עניינים

א׳ ועכשיו אנו רגילין להגעיל את הקערות בכלי ראשון לפי שאף הם פעמים שבולעות בכלי ראשון שהרי אנו מכסין התבשיל באלפס כדי שתתבשל מהר, וסכין נמי כל זמן שלא נגעל לא עלתה לו טבילה, והני מילי כשהסכין מן הגוי שנשתמש בו חמין אבל כשהוא שלו אין צריך טבילה אלא געול.

לעילוי נשמת רבי שלמה בן רבי יצחק

דיגיטציה: ספריא
דילוג לתוכן