איסור והיתר לרשי ג׳

תוכן עניינים

א׳ טהרת כלים. בא לטהר כליו שוטפן ומדיחן יפה ואין צריך לגררן אך מגעילן ברותחין ובכלי ראשון דאמר רב הונא בריה ררב יהושע עץ פארור מגעילן ברותחין ובכלי ראשון וכל כלי מתכות כגון יורה של מתכות וכל כלי שיש לו בית קבול בין של ברזל בין של נחשת עושה להם שפה של טיט כדאמרינן בע״ז ובעוד הם רותחין ישפוך המים וישטפם במים קרים ואחר יתן בכלי ששהו מים וירתיחם ובעוד הם רותחים יטבול בהם כל כליו כוסות קערות סכין וקופיץ וכסוי קדירה כל כלי עץ וכלי מתכות. והלכתא אידי ואידי ברותחין ובכלי ראשון ובלבד שיהיו מנוקין ומדוחין לכתחילה ויזהר שלא יטבול הכלי פעמים פן יחזור ויבלע געולו ואם שוקטין המים מרתיחתן לא תועיל הטבילה כלום ויזהר שלא יניח היורה גדולה מרתיחתה לפי שחוזרין ונבלעין לתוכה ואע״פ שהקטנים נגעלין בה זה אחר זה כלן טהורים לפי שכל זמן שהמים רותחין אין כלי שבתוכה בולע אלא פולט כל זמן שלא משה אותו אבל אם משה חוזר ובולע ולאחר הגעלת הקטנים חוזר ומגעילה כמשפט הראשון שלא תצטנן אלא מחמת טהרה. וכך השיב מר אילאי ורב האיי ור׳ אומר שאין צריך לחזור ולהגעילה ובלבד שישליך המים מתוכה כשהן מרותחין שלא יצטנקו מתוכם ותחזור ותבלע. וידיחנה מיד בצונן ואף הכלים קטנים צריך להדיחן בצונן כשהן (ב׳ א׳) מרותחין.

לעילוי נשמת רבי שלמה בן רבי יצחק

דיגיטציה: ספריא
דילוג לתוכן