איסור והיתר לרשי א׳

תוכן עניינים

א׳ הלכות פסח מבוארות מבית מדרשו של רבינו שלמה [בר] יצחק זצ״ל:בדיקת חמץ כיצד. אור ארבעה עשר בודקין את החמץ לאור הנר. ובככר ראשון שמוצא מברך ברוך אתה ד׳ אלקינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו על ביעור חמץ והולך ומ[חפ]ש לכאן ולכאן. סיים לבדוק ובא להצניע מזון שתי סעודות לפניו מבטל באמירה הסמוי מן העין דכתיב תשביתו שאור מבתיכם. כל חמירא דאיכא בביתא הדין דלא חמיתיה ודלא בערתיה ליבטיל ולהוי כעפרא. ובהלכות גדולות כלשון הזה כל חמירא דאיכא ברשותי ולא ידענא ביה ליבטיל ולהוי כעפרא. וכן עיקר.

לעילוי נשמת רבי שלמה בן רבי יצחק

דיגיטציה: ספריא
דילוג לתוכן