אין דבר כזה "יהודי פשוט" - אפיקי אליהו על התורה

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר אפיקי אליהו על התורה אין דבר כזה "יהודי פשוט" - אפיקי אליהו על התורה
תוכן עניינים

--------

א. אלה מסעי בני ישראל וכו' (לג.א)

יש להבין, מדוע חוזרת התורה ושונה לנו לדורות את כל סדר מסעות עם ישראל במדבר. מה הצורך בזה?

ב. אלה מסעי בני ישראל וכו' (לג.א)

פירש רש"י – ורבי תנחומא דרש בו דרשה אחרת, משל למלך שהיה בנו חולה והוליכו למקום רחוק לרפאותו, כיון שהיו חוזרין התחיל אביו מונה כל המסעות, אמר לו: כאן ישננו, כאן הוקרנו, כאן חששת את ראשך וכו'.

ויש להבין, הרי מסעות "כאן ישננו, כאן הוקרנו, כאן חששת את ראשך וכו'". אינם מקומות מיוחדים כל כך אשר צריך להיזכר בהם במיוחד ולמנותם [דמה המיוחד במקום השינה בו ישנו, או במקום אשר היה קר בו וכו'], א"כ מה העניין שצריך המלך למנות את כל המקומות הללו?

ג. עוד צריך להבין, מה העניין שבמשל זה, הוכרח המדרש לדמות את עם ישראל לבן המלך, ועוד לבן המלך "החולה" אשר המלך מונה לו המסעות, ולא דימה המשל לבן ואבא בסתמא?

ד. והקריתם לכם ערים ערי מקלט תהיינה לכם ונס שמה רוצח מכה נפש בשגגה (לה.יא)

איתא במכות (י.) - תנא, תלמיד שגלה מגלין רבו עמו.

לכאורה, הרי כאשר מגלין את הרב למען אותו תלמיד יחידי, צריכים להגלות אף את כל ישיבתו עימו לעיר המקלט. אתמהה!

ה. וישב בה עד מות הכהן הגדול אשר משח אותו בשמן הקדש (לה.כה)

פירש רש"י – לפי שהיה לו לכהן גדול להתפלל שלא תארע תקלה זו לישראל בחייו.

וצ"ע, הרי ודאי שאותו רוצח בשגגה ראוי היה שתסתבב על ידו אותה רציחה מכח אילו חטאים שחטא. א"כ מדוע בכלל צריך הכהן הגדול ביום הקדוש - ביוה"כ - לפני ולפנים - בהתפללו "תפילה קצרה", להתפלל דווקא על אותו רוצח רשלן שלא יחטא [ובאי התפללו כראוי נענש הוא בעונש כל כך חמור]?

ו. וישב בה עד מות הכהן הגדול (לה.כה)

איתא במכות (יא:) - לפיכך, אימותיהן של כהנים מספקות להן מחיה וכסות כדי שלא יתפללו על בניהם שימותו.

ויל"ע, מדוע אימהות הכוהנים היו צריכות לחשוש כ"כ מתפילתו של אותו "רוצח" המבקש להמית את בנן הצדיק?

ז. והקריתם לכם ערים ערי מקלט תהיינה לכם ונס שמה רוצח מכה נפש בשגגה (לה.יא)

איתא בגמ' מכות (י.) - ומכוונות להם דרכים וכו'. תניא, ר' אליעזר בן יעקב אומר: מקלט היה כתוב על פרשת דרכים כדי שיכיר הרוצח ויפנה לשם. אמר רב כהנא: מאי קרא "תכין לך הדרך"? - עשה לך הכנה לדרך.

ויש להבין, מה העניין שהיה הכרח לעשות במיוחד לאותם רוצחים בשגגה "הכוונה לדרך"?

{כל הקושיות מתורצות ביסוד אחד}

יבואר ע"פ יסודו של הגר"י ניימן זצ"ל בספרו דרכי מוסר [על הפרשה] בעניין גדר "יהודי פשוט". וז"ל - בגמרא בבא מציעא (דף פ"ג), מעשה ברבי יוחנן בן מתיא שאמר לבנו צא ושכור לנו פועלים, הלך ופסק להם מזונות וכשבא אצל אביו אמר לו: בני, אפילו אתה עושה להם כסעודת שלמה בשעתו לא יצאת ידי חובתך, שהם בני אברהם יצחק ויעקב.

רואים מזה מעלתם של עם ישראל, פועל פשוט, שהוא בעצמו לא מחשיב את עצמו ולא עולה על דעתו שמגיע לו יותר מפת וקטניות, בכל זאת רבי יוחנן בן מתיא אמר לבנו: אם פסקת להם מזונות סתם, לא מספיקה סעודה כסעודת שלמה. אלא מגיע להם כאברהם מפני שהם בני אברהם. כי ר' יוחנן בן מתיא הבין מהי נפש ישראל, כי כל "יהודי פשוט", שהוא בן אברהם יצחק ויעקב, יש לו קשר עם האבות הקדושים.

אין יהודי פשוט – כל "יהודי פשוט" הוא יותר חשוב ויותר מרומם מהשרים הגדולים של אומות העולם, מפני שהוא בן אברהם יצחק ויעקב כמו שאמר הכתוב: "כל הגוים כאין נגדו מאפס ותוהו נחשבו לו".

ועוד, כל "יהודי פשוט" הוא קשור עם התורה הקדושה - והתורה הקדושה מקשרת אותו אל הקב"ה ולכן כל יהודי הוא מרומם ונישא עד אין שיעור. עכ"ל.

א"כ מבואר - כי כל יהודי פשוט הינו בנו של מלך מלכי המלכים, והינו יותר חשוב ויותר מרומם מהשרים הגדולים של אומות העולם.

{לפ"ז כל הקושיות מתורצות}

הקושיות א', ב' וג' מתורצות – מכיוון שכל יהודי פשוט הינו יהודי חשוב. ממילא כידוע, כל מעשה קטן ופעוט של אדם גדול - נחשב בעיני ההמון כמעשה גדול ומרומם אשר זכו לראותו.

כל מעשה ומקום כ"כאן ישננו, כאן הוקרנו, כאן חששת את ראשך וכו'", איננו מעשה של סתם אדם פשוט [אשר אין לייחס לו משמעות], אלא של "בן המלך". לכן "כיון שהיו חוזרין התחיל אביו מונה כל המסעות".

אף בן המלך "החולה", הינו "בן המלך" - כל יהודי פשוט, אף אם חולה הוא במחלות העוה"ז, עדיין הינו יהודי חשוב ונעלה - בנם של האבות הקדושים אברהם יצחק ויעקב וקשור הוא לתורה הקדושה - אשר בכל מסע שנוסע וחונה יש לייחס לו סיקור וכתיבה היכן נסע ומה עשה וכו'.

ולפ"ז גם הקושיות ד', ה', ו' וז' מתורצות – "וישב בה עד מות הכהן הגדול"- לפי שהיה לו לכהן גדול להתפלל שלא תארע תקלה זו לישראל בחייו.

על אף כי אותו רוצח בשגגה ראוי שתסתבב על ידו אותה רציחה מכח אילו חטאים שחטא, מ"מ צריך הכהן הגדול ביום הקדוש - ביוה"כ - לפני ולפנים - בהתפללו "תפילה קצרה", להתפלל דווקא על אותו רוצח רשלן שלא יחטא – משום שכל יהודי פשוט ורשלן, הינו יהודי חשוב בנם של האבות הקדושים אשר ראוי שיתפללו עליו לבל יכשל לפני ולפנים.

"לפיכך, אימותיהן של כהנים מספקות להן מחיה וכסות כדי שלא יתפללו על בניהם שימותו"- בחששן מפני תפילתו של אותו "רוצח" נתעב ורשלן – מפני שכל יהודי פשוט - יהודי חשוב הוא, וממילא תפילתו בודאי חשובה ונעלית היא לפני ה' להושיעו מגלותו.

לזה כל כך דאגו חז"ל לאותו "רוצח בשגגה", עד שמתקנים במיוחד בשבילו הכוונות וציוני דרך למען הגעתו במהרה לעיר המקלט, ואף "תלמיד שגלה מגלין רבו עמו" יחד עם כל ישיבתו ותלמידיו של הרב, ללמדנו, כי כל יהודי פשוט הינו יהודי חשוב, ולמען תלמיד יחידי מגלין ישיבה שלימה לעיר המקלט - כי הרי חשוב הוא כל כך אף יותר משרי אומות העולם.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב אליהו יוחאי אלקיים שליט''א
אפיקי אליהו על התורה

פירושים חידושים וביאורים על דרך המוסר והדרש, תוך ביאור כולם ביסוד אחד
זכני השי"ת בטובו ובחסדו
הצב"י אליהו יוחאי אלקיים
פעיה"ק יבנה תובב"א - שנת תשע"ב לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן