אופנים שמותר להחזיר לתנור

תוכן עניינים

ההלכות לדעת הרב עובדיה זיע"א בלבד.
--------

לבני ספרד - אם הוציא את התבנית והניחה על השיש שבמטבח או על כסא או שלחן כדי להוציא ממנה את התבשיל, מותר להחזירה לתנור כדי לשמור את חומו. אבל אם הניחה על הרצפה, אינו רשאי להחזירה. והטעם, כי לא התירו חכמים לתת נתינה חדשה לתנור [אפילו מאכל יבש מבושל לגמרי], משום שנראה כמבשל מחדש. על כן, כשהניחה על הארץ, נראה שהתבטלה השהייה הראשונה שבתנור, והרי זה כנותן מחדש ולא כמחזיר, אבל אם לא הניחה על הארץ, הרי זה כהמשך השהייה הראשונה, ולא כמבשל מחדש. (רנג ס''ב)

לבני אשכנז - גם אם הניח את התבנית על הרצפה, אך הוא עדיין חם מעט, יש להקל להחזירו לתנור, ובפרט במקום צורך. כמו שכתב הרמ''א (סימן רנג ס''ב): יש אומרים שכל תנאי החזרה הם רק כשנטלו מהכירה מבעוד יום ולא החזירו עד שחשכה, אבל אם לקחו משם משחשכה אפילו הניחו על גבי קרקע, מותר. וכן נוהגים להקל, וסומכים עצמם על דברי המקילים, וטוב להחמיר [שלא יניח על הרצפה, ושיהיה בדעתו להחזיר, ואז מותר לכתחילה]. אבל אם נצטנן, אסור. ע''כ. וכן כתב הרמ''א בדרכי משה: ''רבים נוהגים להקל שלאחר שהוציאו מהתנור, מחזירים לתוכו אע''פ שהניחו על גבי קרקע, כל זמן שהוא חם''. ע''כ. וכתב הגאון רבי שלום משאש, שכן היה המנהג במקנאס שבמרוקו, להקל להחזיר על פי דברי הרמ''א אלו. (ח''א תקג)

כאמור, תנאי חזרה אלו הם דוקא בתבניות של עופות, דגים, תפוחי אדמה וכיוצא, שהדרך לבשלם בתנור, אבל סירי אורז ומרק, שאין דרך לבשלם בתנור, מותר להחזירם לתנור ללא תנאי חזרה, ובלבד שיהיה התבשיל יבש או רובו יבש ומבושל כל צרכו. אבל אם הוא לח או רובו לח, לבני ספרד - צריך שיהיה חם בחום שהיד סולדת בו. ולבני אשכנז - די שיהיה חם מעט, וכנ''ל בדין חזרת תבשיל על פלאטה. (ח''א תצג)

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל מחבר
סדר היום בהלכה ובאגדה

כסלו התשע"ג
לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן