אווירת הרוחניות מכח קדושת הצדיק - אפיקי אליהו על התורה

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר אפיקי אליהו על התורה אווירת הרוחניות מכח קדושת הצדיק - אפיקי אליהו על התורה
תוכן עניינים

--------

א. זאת התורה אדם כי ימות באוהל (יט.ד)

איתא בברכות (סג:) "אדם כי ימות באוהל"- אין דברי תורה מתקיימים אלא במי שממית עצמו עליהם.

מצינו, כי לימדונו חז"ל יסוד חשוב זה בעבודת ה', דווקא בפרשת "טמא מת באוהל".

ויש להבין את יסוד השייכות בין הדברים?

ב. ותמת שם מרים וכו'. ולא היה מים לעדה (כ.א-ב)

פירש רש"י – מכאן שכל מ' שנה היה להם הבאר בזכות מרים.

ויל"ע, הרי זכויות קיימות ועומדות הן לעד, א"כ גם אחר פטירת מרים היתה זכותה צריכה לעמוד?

ג. ותמת שם מרים וכו'. ולמה הבאתם את קהל ה' אל המדבר הזה למות שם אנחנו ובעירנו וכו' (כ.א-ד)

מבואר, כי שוב עם ישראל מתלונן על ה' בטענות שונות, וכעת מבקשים ותובעים הם מים ממשה ואהרן.

ויש להבין, כיצד מיד לאחר מיתת מרים חזרו עם ישראל לסורם בהתלוננם ובתביעתם למים, דמהסמכת הפרשיות משמע כי ישנה שייכות בין העניינים. והדבר צ"ב!

ד. עוד יש להבין, מדוע היו צריכים להתלונן, וכי לא יכלו לבקש בצורה מכובדת בלי להתלונן ולתבוע רצונם? הרי כבר הכירו הם את ידו הרחבה וניסי ה', ומדוע התלוננו ותבעו?

ה. עוד יש לידע, כיצד הגיעו אותו דור דעה - דור אשר קיבלו התורה, לקלקול זה?

ו. ויאמר ה' אל משה ואל אהרן בהר ההר על גבול ארץ אדום לאמר יאסף אהרן אל עמיו כי לא יבא אל הארץ וכו'. ויראו כל העדה כי גוע אהרן ויבכו את אהרן שלושים יום וכו' (כ.כג-כט)

וישמע הכנעני מלך ערד יושב הנגב כי בא ישראל דרך האתרים וילחם בישראל וישב ממנו שבי (כא.א)

מבואר, כי לאחר מיתת אהרון מיד "וישב ממנו שבי".

ויל"ע, מה קרה כעת מכל שאר הזמנים, שכשלו ישראל [כביכול] במלחמה?

ז. ויראו כל העדה כי גוע אהרון וכו' (כ.כט)

וישמע הכנעני וכו'. ותקצר נפש העם בדרך וידבר העם באלקים ובמשה למה העליתונו ממצרים למות במדבר כי אין לחם ואין מים ונפשנו קצה בלחם הקלוקל וכו' (כא.א-ה)

יש להבין, מדוע דווקא כעת נזכרו העם כי רע להם באכילת המן. מדוע לא התלוננו כבר בתחילת עת חיפושם אחר דרך להיכנס לארץ?

ח. עוד יש לידע, מדוע "התלוננו ותבעו", מדוע לא יכלו לבקש בצורה נאותה ולא בתביעות ובקשות, דכיצד הגיעו לקלקול זה?

ט. כי אין לחם ואין מים (כא.ה)

יש לתמוה, מילא מה שהתלוננו על המן, וטענו כי אין לחם. אך מים, וכי לא היו להם מים!? כיצד שיקרו שקר גס זה?

{כל הקושיות מתורצות ביסוד אחד}

יבואר ע"פ יסודו של בעל הבית הלוי (פר' נח) בעניין אווירת הרוחניות שמשפיע הצדיק. וז"ל - ובזה יתבאר היטב מה דאיתא במסכת חגיגה (דף ט"ו) זכה צדיק נוטל חלקו וחלק חבירו בגן עדן, נתחייב רשע נוטל חלקו וחלק חבירו בגהינם. ולכאורה אינו מובן הסברא מדוע יהיה זה שהצדיק יזכה בחלק חבירו מה שהוא לא עמל בו? וכו'.

וכן להיפך הצדיק יש לו חלק גדול במעשים טובים של הרשע דע"י שהצדיק הגביר התשוקה להטוב, נמשך ממנו זו התשוקה קצת גם להרשע ועושה לפעמים טוב, ולהרשע הרי משלמים לו עבור הטוב שעשה בעוה"ז, וכמאמר הכתוב - ומשלם אל שונאיו אל פניו. ולהצדיק הרי שמור הטוב לעוה"ב, וזהו שאמרו: זכה צדיק נוטל חלקו וחלק חבירו בגן עדן ולהרשע הוא להפך.

כמו כן באותו בחינה ממש היו הרשעים שבדורו של אברהם אבינו ע"ה והחזיקם בעולם כדי שיוגדל זכותו של אברהם אבינו, וזהו שאמרו וקיבל שכר כולם, דהכוונה שכר כנגד כולם דכל מה שהוסיפו לחטא נתווסף לו שכר, וכן איזו מצות שעשו המכעיסין קיבל אברהם שכרו דזכה צדיק נוטל חלק חבירו בג"ע, וכמו שפירשנו דאברהם היה לו חלק בהטוב שעשו הם וכו'.

א"כ מבואר - כי הצדיק משפיע בכח קדושתו על כל הסובבים אותו להגביר התשוקה לרוחניות, והעלאת כל ישראל הסובבים אותו בדרגות הקדושה.

{לפ"ז כל הקושיות מתורצות}

הקושיא הראשונה מתורצת – עניין המתת האדם עצמו על התורה קשורה לטומאת מת באוהל. דהתורה באה לרמז לנו, כי דווקא לומד התורה ובמיוחד אדם אשר הגיע לדרגת "המתת עצמו על התורה"- אשר מן הסתם ניכרים בו ניצני ת"ח. משפיע הוא בתורתו על כל הסובבים אותו, כ"טומאת אוהל המת"- שכשבעוד המת נמצא במקום אחד, בכל זאת מטמא הוא את כל השוכנים מתחת לכל אותו אוהל.

כך נמשל לומד התורה המשפיע בכח תורתו לקדש ולהעלות בדרגות הקדושה את כל סובביו הנמצאים מתחת לאוהל הכלל ישראל.

לפ"ז גם הקושיא השנייה מתורצת – מיד לאחר מיתת מרים הופסקה בארה של מרים, אין זה אלא מפני שהשפעת שפע ברכת הת"ח הופסקה במיתת מרים, וממילא השפעת קדושתה על כל עם ישראל הופסקה. מכח ירידה זו בדרגת קדושתם, לא היו ראויים הם לבארה של מרים לכן הופסקה בארה.

לפ"ז גם הקושיות ג', ד' וה' מתורצות – מצינו, כי קלקלו ישראל מיד לאחר מיתת מרים. אין זה אלא מפני שהופסקה קדושת וטהרת תורתה של מרים, וכל סובביה הושפעו ממילא באיבוד מדרגת רוחניותם, ופחתו בדרגת קדושתם וטהרתם. לכן התחילו ישראל להתלונן ולתבוע מים ממשה ואהרון.

לפ"ז גם הקושיא השישית מתורצת – אותה שבויה נשבתה דווקא כעת במלחמה זו. מפני שקודם לכן מת אהרון וירדו העם מעט לפי דרגתם ברוחניותם, באיבודם מקור הקדושה אשר השפיע עליהם אהרון. לכן ממילא היה ניכר העניין ב"וישב ממנו שבי".

זהו ג"כ מה שחשבו הכנענים בשומעם כי מת אהרון, ביודעם כי מן הסתם הופסק מעט מקור קדושתם מכח איבוד מקור קדושת אהרון, וכי יכולים הם כעת לנצל הרגע ולהלחם בישראל. לכן מיד "וישמע הכנעני מלך ערד יושב הנגב כי בא ישראל דרך האתרים וילחם בישראל וישב ממנו שבי".

ולפ"ז גם הקושיות ז', ח' וט' מתורצות – מיד לאחר מות אהרון התלוננו העם על המן בטענות "הלחם הקלוקל", אין זה אלא מפני שירדה השפעת קדושת וטהרת הצדיק בעולם, וממילא כל עם ישראל ג"כ ירדו ברוחניותם בהתלוננותם על הלחם הקלוקל.

לכן מובן, כיצד יכלו ישראל לשקר באומרם כי אין לחם ואין מים, על אף שהיה ידוע לכל כי היה להם מים, אין זה אלא מכח הירידה ברוחניותם אשר המשיכה בשקר זה, עקב הפסקת השפעת קדושת הצדיק בעולם.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב אליהו יוחאי אלקיים שליט''א
אפיקי אליהו על התורה

פירושים חידושים וביאורים על דרך המוסר והדרש, תוך ביאור כולם ביסוד אחד
זכני השי"ת בטובו ובחסדו
הצב"י אליהו יוחאי אלקיים
פעיה"ק יבנה תובב"א - שנת תשע"ב לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן