דף הבית ספרי קודש אונליין שולחן ערוך לרבי יוסף קארו זיע"א
סימן תרפו - דין תענית אסתר, ובו ג' סעיפים - שולחן ערוך
סימן תרפז - דיני חיוב קריאת המגלה, ובו ב' סעיפים - שולחן ערוך
סימן תרפח - דין כרכים המקפים חומה מימות יהושע בן נון, ובו ח' סעיפים - שולחן ערוך
סימן תרפט - שהכל חיבים בקריאת מגלה, ובו ו' סעיפים - שולחן ערוך
סימן תרצ - דיני קריאת המגלה, ובו י''ח סעיפים - שולחן ערוך
סימן תרצא - דיני כתיבת המגלה ותפירתה, ובו י''א סעיפים - שולחן ערוך
סימן תרצב - דיני ברכות המגלה, ובו ד' סעיפים - שולחן ערוך
סימן תרצג - סדר תפלת פורים, ובו ד' סעיפים - שולחן ערוך
סימן תרצד - דין מעות פורים לעניים, ובו ד' סעיפים - שולחן ערוך
סימן תרצה - דיני סעדת פורים, ובו ד' סעיפים - שולחן ערוך
סימן תרצו - דיני הספד ותענית ועשית מלאכה בפורים, ובו ח' סעיפים - שולחן ערוך
סימן תרצז - אין אומרים תחנה בפורים (בי''ד וט''ו שבאדר א', ודין תענית והספד בהן) , ובו סעיף אחד - שולחן ערוך
סימן תרפב - דין על הנסים בחנכה, ובו ג' סעיפים - שולחן ערוך
סימן תרפג - סדר הלל בחנכה, ובו סעיף אחד - שולחן ערוך
סימן תרפד - סדר קריאת התורה בחנכה, ובו ג' סעיפים - שולחן ערוך
סימן תרפה - סדר ד' פרשיות, ובו ז' סעיפים - שולחן ערוך
סימן תרע - דברים האסורים והמתרים בחנכה, ובו ג' סעיפים - שולחן ערוך
סימן תרעא - סדר הדלקת נר חנכה ומקום הנחתו, ובו ח' סעיפים - שולחן ערוך
סימן תרעב - זמן הדלקת נר חנכה, ובו ב' סעיפים - שולחן ערוך
סימן תרעג - שמנים ופתילות הכשרות לחנכה, ובו ד' סעיפים - שולחן ערוך
סימן תרעד - שמתר להדליק מנר לנר, ובו ב' סעיפים - שולחן ערוך
סימן תרעה - שהדלקה עושה מצוה ולא הנחה, ובו ג' סעיפים - שולחן ערוך
סימן תרעו - סדר הברכות וההדלקה, ובו ה' סעיפים - שולחן ערוך
סימן תרעז - דין אכסנאי בחנכה, ובו ד' סעיפים - שולחן ערוך
סימן תרסב - סדר תפלת יום ב' של סכות, ובו ג' סעיפים - שולחן ערוך
סימן תרעח - נר של שבת קודם לנר של חנכה, ובו סעיף אחד - שולחן ערוך
דילוג לתוכן