דף הבית ספרי קודש אונליין שולחן ערוך - אורח חיים
סימן תרצד - דין מעות פורים לעניים, ובו ד' סעיפים - שולחן ערוך
סימן תרצה - דיני סעדת פורים, ובו ד' סעיפים - שולחן ערוך
סימן תרצו - דיני הספד ותענית ועשית מלאכה בפורים, ובו ח' סעיפים - שולחן ערוך
סימן תרצז - אין אומרים תחנה בפורים (בי''ד וט''ו שבאדר א', ודין תענית והספד בהן) , ובו סעיף אחד - שולחן ערוך
סימן תרפב - דין על הנסים בחנכה, ובו ג' סעיפים - שולחן ערוך
סימן תרפג - סדר הלל בחנכה, ובו סעיף אחד - שולחן ערוך
סימן תרפד - סדר קריאת התורה בחנכה, ובו ג' סעיפים - שולחן ערוך
סימן תרפה - סדר ד' פרשיות, ובו ז' סעיפים - שולחן ערוך
סימן תרפו - דין תענית אסתר, ובו ג' סעיפים - שולחן ערוך
סימן תרפז - דיני חיוב קריאת המגלה, ובו ב' סעיפים - שולחן ערוך
סימן תרפח - דין כרכים המקפים חומה מימות יהושע בן נון, ובו ח' סעיפים - שולחן ערוך
סימן תרפט - שהכל חיבים בקריאת מגלה, ובו ו' סעיפים - שולחן ערוך
סימן תרצ - דיני קריאת המגלה, ובו י''ח סעיפים - שולחן ערוך
סימן תרצא - דיני כתיבת המגלה ותפירתה, ובו י''א סעיפים - שולחן ערוך
סימן תרצב - דיני ברכות המגלה, ובו ד' סעיפים - שולחן ערוך
סימן תרצג - סדר תפלת פורים, ובו ד' סעיפים - שולחן ערוך
סימן תרסב - סדר תפלת יום ב' של סכות, ובו ג' סעיפים - שולחן ערוך
סימן תרעח - נר של שבת קודם לנר של חנכה, ובו סעיף אחד - שולחן ערוך
סימן תרסג - סדר תפלת חל המועד, ובו ג' סעיפים - שולחן ערוך
סימן תרעט - בערב שבת מדליקין נר חנכה תחלה, ובו סעיף אחד - שולחן ערוך
סימן תרסד - סדר יום הושענא רבא, ובו י''א סעיפים - שולחן ערוך
סימן תרפ - שלא להניח הנרות סמוך לפתח בליל שבת, ובו ב' סעיפים - שולחן ערוך
סימן תרסה - אתרוג אסור לאכל בשביעי, ובו ב' סעיפים - שולחן ערוך
סימן תרפא - אין מבדילין בנר חנכה במוצאי שבת, ובו ב' סעיפים - שולחן ערוך
סימן תרסו - דיני סכה ביום השביעי, ובו סעיף אחד - שולחן ערוך
סימן תרסז - סכה ונויה אסורין גם כל שמיני, ובו סעיף אחד - שולחן ערוך
דילוג לתוכן