הספר: ספר נר לרגלי

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר נר לרגלי
נר לרגלי
א. סוד הקיצין
ב. גם שליטת כח הרע בעולם עד כמה ועל מי - נתון הוא בהשגחה עליונה
ג. השגחה העליונה על כח הרע עד כמה ישלוט בעולם בכללות
ד. השגחה עליונה על כח הרע עד כמה ועל מי ישלוט בפרטות על כל יחיד ויחיד
ה. בדורות קודמים הוטלה עליהם ההתמודדות בריבוי חלק ה''עשה טוב'', ובדורות האחרונים ההתמודדות היא בעיקר בחלק ה''סור מרע''
ו. בדורות הקודמים שתפקידם היה בהתמודדות בחלק ה''עשה טוב'', היו להם כלים מתאימים לכך
ז. היום שעיקר ההתמודדות הוא ב''סור מרע'', הרי ש''העשה טוב'' שנצרך היום הלואי שיועיל לנו לסור מרע
ח. לכולם חלק בהתמודדות עם שער הנו''ן של הטומאה, אלא שיש שיצטרכו לירד ולהתמודד עד תחתיתו של שער זה, ויש בפחות מכך
ט. מהות שער החמישים של הטומאה היא מינות ואפיקורסות
י. אף שרואים אנו שעיקר הפיתוי הוא לעריות ותאוות, בעצם תכלית כח הרע בזה הוא להפיל במינות
יא. העריות הוא שוחד המעוור עיני חכמים לאופן ע''ז השפל והמטומטם ביותר
יב. ע''ז של בעל פעור החלה בדרך הזימה שהביאה לטמטום הפעור
יג. מחטא פעור שהגורם לו הוא העריות, יש לנו לשאת ק''ו לזמנינו כמה מסוכן העריות להביא למינות
יד. אנו בעיצומם של הימים שפחדו מהם התנאים הקדושים
טו. אמונה וקדושה תלויים זה בזה
טז. לעתיד כל אחד יחזה בשכינה כפי עוצם התמודדותו בקושי הנסיונות שתקפו עליו
יז. נסיונות העוני מהקשים שבנסיונות האמונה
יח. עיקר נסיון האמונה הוא בעתות משבר
הקדמה - ''צדיק'' אמיתי
פרק א - איזהו חכם?!
פרק ב - אסון דורנו והפתרון להצלתו
פרק ג - הפתרון...
פרק ד - וצדיק באמונתו יחיה
פרק ה - ה' צדיק יבחן''
פרק ו - ב' סעיפים בעיקרי האמונה
דילוג לתוכן