הספר: בשבילי המגילה ביאור המקראות – מגילת אסתר

דף הבית ספרי קודש אונליין בשבילי המגילה ביאור המקראות - מגילת אסתר
ביסוד מה שנהרגה ושתי מורדת במלכות
בגדר קריאת המגילה בברכה לפניה ולאחריה
ביאור הכתובים במה שכתוב בספר דברי הימים
פלפול בדעת הירושלמי בדין קריאת התורה בזמן משה מרדכי ועזרא
כתיבת מגילת אסתר וקריאתה א. כתבי הקודש ב. מגילת הנס
מבטלין ת"ת למקרא מגילה
בדין על הניסים בחנוכה ופורים א. פרסומי ניסא ב. הזכרה מעין המאורע
בביאור המקראות במעשה דיהושע עם המלאך
בדין ת"ת דרבים דוחה מקרא מגילה ובדין מסירת התורה
ביסוד דין תקנת ימי הפורים וקריאתה א. דין על היחיד ב. דין על כל ציבור ומקום
בענין גר וגיורת בחיוב מקרא מגילה הגם שלא היו באותו הנס
קבעו לה מסכתא
בדין הגדול שמעיד מה שראה בקטנותו
בפלוגתת רבוותא אם קריאת מגילה מדברי קבלה ופלפול בדין הגדול שמעיד מה שראה בקטנותו
בקביעת ימי הפורים
ביסוד מה שלא קיבלו עליהם יום טוב ובענין קבלת ימי הפורים
בחיוב האשה במשלוח מנות ובביאור הכתובים
בדין שמחת פורים א. שמחת מצוה ב. משתה ושמחה
בישוב מה דבתחילה לא נתקן מתנות לאביונים וביסוד דין שמחה במועדות א. אשתו וב"ב ב. האומללים
נפ"מ לדינא בגדרי מצות משלוח מנות
ביאור נפלא במצות משלוח מנות על פי משנתו של הר"מ
ביסוד מצות משלוח מנות ובדין מחלפי סעודתייהו
בדין הזכרה מעין המאורע בתפילה ובסעודה בסעודת שבת יו"ט ובסעודת פורים
בחובת סעודת פורים
ביאור המקראות א. יום משתה ושמחה ב. יום שמחה ומשתה
היאך מותר להפסיק באמצע פסוק באמירת בני המן
דילוג לתוכן